/ 4 نظر / 6 بازدید
مهشیدجیگملی

[لبخند]اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخواهش می کنم آقا پسر...[قهقهه][قهقهه]

مهشیدجیگملی

واااااااااااااااااااااااااای ... مرسییییییییییییییییییی...چه به فکردخملاهاهستیاااااااااااااااااااااااااااااا...[شیطان]